BİZİ TANIYIN
FAALİYET ALANLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
İLETİŞİM

İŞ ETİĞİ KURALLARI

 • Gümüş Grup ve ilişkili şirketlerimiz olarak kurum içi işleyişimiz, çalışan ilişkilerimiz ve paydaşlarımızla olan iletişimimizde esas alınacak "Etik Kural ve İlkeler" dokümanımız hazırlanmıştır.

  Etik Kural ve İlkeler’in amacı; tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları tanımlamaktır.

  Bu ilke ve kurallara hep birlikte uymaya özen göstererek, kurumumuzu en doğru şekilde temsil edeceğimize, iş süreçlerimiz ve iş yapış şeklimizi en doğru şekilde yöneteceğimize, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla güvene dayalı olan ilişkimizi güçlendireceğimize ve sonuçta kurumumuza değer katacağımıza olan inancımız tamdır.

  ETİK KURAL VE İLKELERİMİZ

  Bu kılavuz; Gümüş Grup şirketlerimizin tamamını kapsamakta olup; çalışma hayatına yönelik etik kural ve ilkeler konusundaki bakış açımızı göstermektedir.

  1. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

   1.2. DÜRÜSTLÜK

   Grubumuzun iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışma arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

   1.2. GIZLILIK

   Gizli bilgiler; Gümüş Grup Şirketlerimize ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışanların özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

   Gümüş Grup çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Gümüş Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece şirketlerimizin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

   Bizim için, şirketlerimize ait herhangi bir gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

   1.3. ÇIKAR ÇATIŞMASI

   Gümüş Grup çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Gümüş Grup şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız. Şirketlerimizin adını ve gücünü, Gümüş Grup kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

   Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüte düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne, Etik Kurul'a danışırız.

   1.4. SORUMLULUKLARIMIZ

   Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Gümüş Grup adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

   1.4.1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

   Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

   Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

   1.4.2. MÜŞTERILERIMIZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

   1.4.3. ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Özellikle çalışanlarımızın kişisel verilerini korunmasına azami dikkat eder ve onayları olmadan herhangi bir veri paylaşımı yapmayız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

   1.4.4. ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   Gümüş Grup şirketlerinin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

   1.4.5. TEDARIKÇI/İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

   1.4.6. RAKIPLERIMIZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

   1.4.7. TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim, sosyal destek ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi bizim için çok önemlidir. Çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruruz. İçinde yaşadığımız toplumu destekleriz. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Adil bir gelir dağılımı için, üzerimize düşen vergileri öderiz. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

   1.4.8. "GÜMÜŞ GRUP" ADINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

   İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

   Hizmetlerimizi Grubumuz politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

   Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve ekipler ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

   Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketlerimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

   Basınla ilişkilerimizde ve sosyal medya platformlarında, görevlerimizle ilgili ve/veya kişisel tercihlerimize bağlı olarak görüş belirtirken, görüşlerimizin Grubumuz/şirketimiz ile özdeşleştirilebileceği bilinciyle hareket ederiz.

   Grup Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun kişilere, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

  2. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR

   2.1. AYRIMCILIK YAPMAMA POLITIKASI

   Ayrımcılık, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşei bakımından yapılan iş veya meslek edinmede, edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmaktır.

   Grup Şirketlerimizde tüm çalışanlara ve onların sağladıkları katkının çeşitliliğine değer verilmektedir. Cinsiyet, ırk, etnik köken, renk, din, yaş, uyruk, kültür, soy, vatandaşlık, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, engellilik, gazilik ya da yasal olarak tanınan başka bir statüye dayanarak kimseye karşı saygısızlık yapılmasına, uygunsuz ifadelerde bulunulmasına ve adil olmayan şekillerde davranılmasına izin verilmemektedir.

   İşe alım süreci de dahil olmak üzere; cinsiyet, ırk, etnik köken, renk, din, yaş, uyruk, kültür, soy, vatandaşlık, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade, engellilik, gazilik, hamilelik gibi durumlar ile ilgili bir ayrımcılık yapılmamaktadır.

   Bu bağlamada çalışan görevlendirilmeleri, atama, terfi, eğitim, ücretlendirme gibi konulardaki tüm kararlar; kişinin mesleki yeterliliği, yetkinlikleri, performansı, becerileri ve deneyimi temel alınır.

   2.2. ÇOCUK İŞÇI ÇALIŞTIRMAMA POLITIKASI

   Çocuk İşçi : 14 yasını bitirmiş̧, 15 yaşını doldurmamış̧ ve ilköğretimini tamamlamış şahıstır.

   Grup Şirketlerimizde, çocuk işçilik ve zorla çalıştırma konularında tüm kanunlara ve bu alanlardaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN International Labor Organization - ILO) standartlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun prosedür ve uygulamalar geliştirilir.

   Grup şirketlerimizde, alt yüklenicilerimizde veya tedarikçilerimizde hiçbir koşulda çocuk işçiliğe müsaade edilmemektedir. Bu konuda gerekli tedbir ve denetimler yapılmakla birlikte gelen ihbar ve bildirimler etik kurul tarafından da ayrıca değerlendirilir.

   2.3. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLITIKASI

   Grup Şirketleri çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Aşağıdaki uygulama esasları, Grup Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

   UYGULAMA ESASLARI

   2.3.1. ÇIKAR ÇATIŞMASI YARATABILECEK FAALIYETLER

   Tüm Grup Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak belirlenmiş durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. Grup/Şirketler, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.

   2.3.1.1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

   • Grup Şirket çalışanlarının, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması, doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması esastır.
   • Çalışanlar, şirketlerimizle ilgili olarak; aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.

   Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan, aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile ilgili departmanların ( Kalite, Ar-ge ..vb) ürün fiyat, uygunluk ve kalite onayı olmadan iş yapamaz.

   Aynı doğrultuda, Grup Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin Grup Şirketlerimizin rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.

   • Grup Şirket çalışanları, Grup Şirketleri dışındaki herhangi bir işyerinde veya tedarikçi şirket veya işletmede, Şirket Genel Müdürü onayı olmaksızın şirket ortaklığı, yönetim kurulu üyeliği, denetçiliği veya işyeri çalışanı olarak görev alamaz.
   • Çalışanlar Grup Şirketlere ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz.
   • Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.
   • İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.
   • Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde Şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür'den onay alınması gerekmektedir.
   • Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.
   • Çalışanlar, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması durumunda aşağıda belirtilen konulara dikkat etmesi esastır;
    • Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ve Grup şirketleri uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.
    • Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.
    • Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz.
   • Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.
   • Çalışanlar, Şirket adını ve görevini kullanmak suretiyle herhangi bir kulüp, dernek ve kooperatife üye olmamaya özen gösterirler.

   2.3.1.2. Görevi Kötüye Kullanma

   • Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirketlere zarar vermesi kabul edilemez.
   • Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
   • Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

   2.3.1.3. Kaynakların Kullanımı

   • Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve çalışanı Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm çalışanlar tarafından uygulanır.
   • Kaynakların Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.
   • Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

   2.3.1.4. Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler

   • Şirket müşterileri, alt yüklenicileri veya tedarikçileri ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.
   • Müşterilerle ilişkilerde; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.
   • Şirket çalışanı, Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

   2.3.1.5. Medya İle İlişkiler

   Medya ile olan ilişkilerde şirket Marka Direktörlüğü talimat ve yönlendirmesi veya konuyla ilgili bölümlerin görüşleri ile hareket edilir. Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

   2.3.1.6. Sosyal Medya

   Sosyal medyanın günlük hayatımızdaki rolünün ve gücünün farkında olarak; sanal platformlarda (Twitter, Facebook, Instagram vb.) Şirket yetkililerinin bilgisi ve onayı haricinde şirket adına açıklama yapılamaz ve görüş bildirilemez. Şirket hakkındaki haberler ile ilgili kaygı ve tereddütler için Marka Direktörlüğü veya Şirketin ilgili departmanı ile iletişime geçilmelidir.

   2.3.1.7. Şirketi Temsil

   Üçüncü kişiler tarafından Grup/Şirket çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.

   2.4. HEDIYE KABUL ETME VE VERME POLITIKASI

   Grup Şirketleri ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları üçüncü kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.

   UYGULAMA ESASLARI

   2.4.1. Şirket çalışanları, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her hangi bir menfaat ve hediyeyi kabul edemez.

   2.4.2. Şirket çalışanları;

   • Kurum iş hedefleri ile uyumlu,
   • Yürürlükteki mevzuata uygun ve
   • Hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 2.3.1 maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.

   2.4.3. Yukarıdaki 2.3.1. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

   • Şirket çalışanları, yetkileri çerçevesinde harcama esaslarına uymak koşulu ile iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
   • Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

   2.4.4. Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler vb. 2.3.1. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 100 $'dan daha az ise onay gerekmeksizin kabul edilebilir.

   2.4.5. Dolaylı olarak veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatler alınamaz.

   2.4.6. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

   2.4.7. Şirket çalışanları alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatamaz.

   2.4.8. Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.

   2.4.9. Yukarıdaki 2.3.1. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.

   2.4.10. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Şirket adına ve Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

   2.5. GIZLI BILGILERIN KORUNMASI POLITIKASI

   Bilgi, Gümüş Grup Şirketleri'nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.

   UYGULAMA ESASLARI

   Gizli bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Gümüş Grup Şirketleri'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, çalışan özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

   Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda yer almaktadır:

   • Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
   • Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
   • Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
   • Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
   • Şirket gizli bilgileri, yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz, sosyal medya hesapları ve mobil telefon uygulamalarında paylaşılamaz. Şirkete ait sosyal medya hesapları ile mobil uygulamalarda ise, sadece yetkili kişiler tarafından, Şirket Yönetimi’nce izin verilen kapsamda ve zamanda paylaşılabilir.
   • Şirket çalışanı, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizliliği ile ilgili detayı bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Bilginin gizliliğine dair bir tereddüt yaşadığında bağlı olduğu yöneticinin görüşünü alır.
   • Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
   • Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan çalışana ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Çalışana ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Çalışan bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz.
   • Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir.
   • Gizlilikle ile ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için şirketten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

   2.6. ADIL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESI POLITIKASI

   Grup Şirketlerimiz, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Şirketlerimizde adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

   UYGULAMA ESASLARI

   • Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
   • Gümüş Grup insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
   • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
   • Şirketlerimizde işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
   • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.
   • Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
    • Kişilerin, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu kapsamda, çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak üzere her türlü önlem alınır.
    • Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel saldırı/taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi kabul edilemez.
    • İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olan “İşyerinde Psikolojik Taciz” (Mobbing) de yukarıda bahsedilen taciz şekillerinden biri olarak görülmektedir.
   • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
   • Grup Şirketleri yürütmekte olduğu temel faaliyetlerinin, çevreye olumsuz etkileri olmaması için, topluma ve insanlığa karşı sorumlulukları konusunda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder ve mevzuatın gerektirdiği tüm önlemleri alır. Çalışanların bu konuda bilinç ve duyarlılığını geliştirir.

   2.7. ŞIRKETLERININ HISSE SENETLERINI ALIM SATIM POLITIKASI

   Grup Şirketleri çalışanlarının Halka Açık Şirketlerimizin hisse senetlerini alıp satma konusunda konuya ilişkin yasal düzenlemelere uyması ve çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Aşağıdaki uygulama esasları, Grup Şirket çalışanlarının halka açık şirketlerin hisse senetlerini alıp satma konusunda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

   UYGULAMA ESASLARI

   • Kamuya açıklanmamış bilgileri bilebilecek durumda olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması yani içeriden öğrenenlerin ticareti veya diğer adıyla içeriden bilgi ticareti (“insider trading”) yasaktır.
   • İçeriden bilgi ticareti (“insider trading”) yapabilecek kişiler halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişilerdir.
   • Bu kişiler Şirketlerimize ait hisse senetlerini ancak kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak ve yatırım amacıyla (6 aydan fazla bir süre elinde bulundurmak yatırım amaçlı sayılır) alıp satabilirler.
   • Bu kişiler dışındaki Grup Şirket çalışanları kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak şirket hisse senetlerini süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler.
   • Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların eş ve çocukları için de geçerli olup, eş ve çocukların yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.
  3. FARKLI ÜLKELER İÇİN UYGULANACAK MEVZUAT

   Grup şirketlerimizden bazıları uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkedeki yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Şirketlerimizin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dahilinde çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız.

  4. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

   İlgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Gümüş Grup çalışanlarının;

   • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
   • Gümüş Grup İş Etiği Kuralları'nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
   • Çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışlarında iş ve çalışma ahlakına uygun davranma,
   • Bir grup ile hareket ederek bir kişi veya grubu dışlamaktan ve haksız davranışta bulunmaktan kaçınma,
   • Çalışma arkadaşlarının başarısını kendisine mal etme veya kendi hatasını başkasına yükleme çabasında bulunmama,
   • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili politika ve prosedürleri öğrenme,
   • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
   • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini mümkün mertebe güvenilir kaynak, bilgi ve belgelere dayandırmak suretiyle) isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,
   • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler"i izleme,
   • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

   4.1. ETIK AÇIDAN KARAR VERILIRKEN İZLENECEK YOL VE YÖNTEMLER

   İş bu kılavuz kapsamındaki tüm kişiler, İş Etiği Kuralları’na aykırı davranışta bulunan kişiler ile ilgili iddiasını Etik Kurul’a iletme hakkına sahiptir. Bu kapsamda bildirim yapan kişilerin kimliği kesinlikle gizli tutulur.

   Bazı durumlarda soruşturma yapılırken, Etik Kurul’a bildirimde bulunan kişilerin kimlikleri, unvanları, uzmanlık alanları vb. çevresel etkenler nedeniyle tahmin edilebilmektedir. Bu durumlarda; kontrolü dışında sağlanamayan gizlilik karşısında oluşabilecek her türlü psikolojik baskı Etik Kurul tarafından engellenir ve ilgili kişi, her koşulda korunur ve gözetilir.

   Çalışan tarafından iddia edilen bir konunun doğruluğunun belirlenmesi ve bu durumun Şirketin ciddi menfaat kaybına sebebiyet vermesinin tespit edilmesi ve/veya olası kaybının önlenmesi durumunda, bildirimi yapan kişi Etik Kurul tarafından yapılan öneri ve Genel Müdür kararı ile ödüllendirilebilir.

   Çeşitli sebeplerden dolayı kişilere iftira atılması veya asılsız ihbar yapılması durumunda, konu Etik Kurul tarafından ayrıca değerlendirilir.

   Çalışanlar, İş Etiği Kuralları’na uygunluğu konusunda tereddüt ettikleri herhangi bir konu ile ilgili aşağıdaki soruları kendilerine sorabilir ve belli bir hareket tarzının etik olup olmadığına karar verebilirler:

   • Bu davranış kanun, kural ve geleneklere uygun mu?
   • Bu davranış Gümüş Grup politika ve prosedürlerine uygun mu?
   • Bu davranışı bir başkası (veya rakip firma) yapsa rahatsız olur muydum?
   • Bu davranış gazete, televizyon veya internette yayınlansa nasıl hissederdim?
   • Bir mahkemede ifade veriyor olsaydım, yaptığımı nasıl açıklardım?
   • Aileme, çocuklarıma veya arkadaşlarıma bu yaptığımı savunabilir miydim?
   • Bu davranış benim için veya Grup/Şirketimiz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
  5. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

   Gümüş Grup yöneticilerinin, Etik Kurallar çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

   • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
   • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
   • Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
   • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
   • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

   sorumludur.

  6. DİĞER SORUMLULUKLAR
   • Grup Şirketleri üst yönetimi; İş Etiği Kuralları'nın etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludurlar.
   • İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul'un önerileriyle İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı ile Grup Şirketlere duyurulur.
   • Grup Şirketleri İnsan Kaynakları;
    • Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından,,
    • Grup Şirketlerinde işe girenlerin etik kuralları okumasından ve bu konuda bilgilendirilmelerinden
    • Her yılın başında, tüm çalışanlara yeniden dijital ortamda yayınlanmasından sorumludur.
   • Şirket Yönetim Kurulları, Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;
    • Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
    • Bildirimde bulunan çalışanların iş güvencesini sağlamaktan,
    • Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını temin etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

  7. ETİK KURUL VE TEMSİLCİ

   7.1. ETIK KURUL

   Gümüş Grup Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul, Gümüş Grup İş Etiği Kuralları kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek ve Grup Şirketlerinin yönetimlerine etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

   Etik Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

   • Etik Kurul Başkanı: Genel Müdür
   • Etik Kurul Üyesi: İlgili Şirket Genel Müdür Yardımcıları
   • Etik Kurul Üyesi: Hukuk Departmanı Yöneticisi,
   • Etik Kurul Üyesi :İnsan Kaynakları Direktörü,
   • Etik Kurul Üyesi: Muhasebe ve Bütçe Planlama Direktörü
   • Etik Temsilci : Bir departman veya kişi yönetimi sorumluluğu olmayan kişi

   Kurula iletilen konu özelinde üye sayısı artırılabilir veya azaltılabilir.

   Çalışanlarımızın Etik Kurul’una başvurmadan önce, aşağıdaki yöneticilerine başvurmaları ve danışmaları önerilmektedir:

   • İlgili Departman Müdürü
   • İnsan Kaynakları Müdürü

   *Konu özelinde direkt İnsan Kaynakları Müdürüne başvuru yapılabilir.

   7.2. ETIK TEMSILCI

   Etik Temsilci, Yönetim Kurulu kararı ile bir departman veya kişi yönetim sorumluluğu olmayan, bağımsız olarak olaylara bakabilecek kişiler arasından seçilerek atanır. Etik Temsilcini görevleri aşağıda belirtilmiştir:

   • Çalışanlar tarafından Etik Kurallar ile ilgili iletilen soru ve konularda yol göstermek, danışmanlık yapmak,
   • İş Etiği Kuralları’na aykırı durumlar ile ilgili bilgi edinildiğinde Etik Kurul’a yönlendirmek,
   • Gerektiğinde İş Etiği Kuralları ile ilgili Etik Kurul’a iyileştirme önerilerinde bulunmak,
   • İş Etiği Kuralları’na aykırı durumların olduğunu bildiren kişilerin bilgilerinin gizliliğini sağlamaktır.
   • Etik Temsilciye; etiktemsilci@gumus-grup.com ve 0212 4844800 (4608 dahili) numaradan ulaşılabilecektir.

   Etik kurallara aykırı olduğu düşünülen konu bu kişiler ile çözümlenemezse, sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallar kullanılarak Etik Kurul ile doğrudan temasa geçilebilir.

   E-mail: etikkurul@gumus-grup.com

   7.3. ETIK KURUL ÇALIŞMA İLKELERI

   Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

   • Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
   • Etik Kurul’a bildirimde bulunan herkes bu bildirimlerinden dolayı Etik Kurul’un koruması altında olup kendilerine baskı, ayrımcılık, mobbing gibi davranışlarda bulunulamaz.
   • Etik Kurul soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizlilik kuralları içinde yürütür.
   • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
   • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
   • Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
   • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
   • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
   • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
   • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
   • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.
  8. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN BİLDİRİMİ VE ÇÖZÜMLENMESİ

   Çalışanlar, Şirket İş Etiği Kuralları’nın veya Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini öğrenirse, bunu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, durum doğrudan bağlı olunan yönetici ile ilgili ise Şirket Etik Temsilcisine, Şirket Etik Bildirim hattına, olayla ilgili bir adım atılmaz ve sonuç alınamaz ise Grup Etik Kurulu'na bildirmekle yükümlüdürler. İhlal konusu durum Şirketin üst yönetimi ile ilgili olduğu takdirde konu doğrudan Grup Etik Kurul’a bildirilmelidir.

   İş Etiği Kuralları'nı veya Grup Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

   Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Ayrıca, herhangi bir şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

   Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler etik kural ihlali olarak yorumlanır. Yalan veya iftiraya uğrayan Grup/Şirket ya da çalışan söz konusu bildirimi yapanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat kapsamında, ayrı ayrı hukuki yollara başvurabilecektir.

  9. YÜRÜRLÜK

   İş Etiği Kuralları, Gümüş Grup A.Ş. Genel Müdür tarafından onaylandığı, 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

   Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun basılı veya elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Dağıtım yapılamaz ve herhangi bir yayında referans olarak kullanılamaz.

 • Politikalarımız Koşullar ve Şartlar Kişisel Verilerin Korunması Çerez Politikası

  Copyright © 2018 Gümüş Grup. Tüm hakları saklıdır. Görsel ve içerik kopyalamak yasaktır !Copyright © 2018 Gümüş Grup.
  YUKARI